VČSA Ervěnice - fotbalový klub - Návštěvní kniha

 Name:
Your Email address:
Your message:

<- Back  1  2  3 Continue -> 
Name:coach
Time:11/15/2011 at 2:46pm (UTC)
Message:To je pravda, tady se bojovat nedá. Pøestuní øád mluví jasnì. Proti sviòárnám se taky nedá nic dìlat. Šéf FŠ je holt hajzl všech hajzlù.

Name:Lukáš
Time:11/15/2011 at 1:04pm (UTC)
Message:Není to boj jen pøiblížení prùbìhu.

Name:coach
Time:11/15/2011 at 12:51pm (UTC)
Message:Držím Vám palce v boji s FŠ Most. Pan Krou... se neštítí nièeho. Doufám, že uspìjete!!!

Name:Jarda84
E-Mail:jarda84gmail.com
Time:09/26/2011 at 10:57am (UTC)
Message:oprava meilu: jarda84@gmail.com

Name:Jarda84
E-Mail:jarda84gmail.cz
Time:09/26/2011 at 10:20am (UTC)
Message:Dobrý den, mìl bych zájem na zpravování vašich www stránek. Bohužel nevím koho mám kontaktovat tak bych byl rád kdyby se nìkdo ozval. Dìkuji

S pøáním krásného dne. Jarda84
Comment:Dobrý den, na našem webu se již pracuje, děkujeme za projevený zájem. S pozdravem webmaster

Name:Cerna svine
E-Mail:centralacernasvine.cz
Time:06/10/2011 at 4:55am (UTC)
Message:Vzkaz pro fanoušky klubu
Pokud vás zajímají fotbalové kauzy, zákulisí Gambrinus ligy, skandály ale i sportovní úsmìvné historky, staòte se ètenáøi a facebookovými fanoušky webu http://www.cernasvine.cz/
Jeho autoøi sledují sportovní události komplexnì, se širším zábìrem. Urèitì Vám jej doporuèujeme.

Vzkaz pro správce stránky
Jelikož je náš web teprve miminkem, budeme vdìèní za každou pomoc pøi propagaci. Pokud usoudíte, že www.cernasvine.cz není úplnì hloupý, mùžete nám pomoci.
1. Umístìním informaèní zprávy o webu do aktualit vaší klubové stránky
2. Umístìní loga našeho webu s hypertextovým odkazem kamkoliv na Váš klubový web (logo najdete na naší naší stránce)
3. Umístìním odkazu www.cernasvine.cz na náš klubový web do sekce Odkazy, pokud ji máte zøízenou.
4. Rozesláním informaèního emailu èlenùm, hráèùm i fanouškùm vašeho klubu.
Pokud nám v rozvoji èímkoliv z výše uvedeného pomùžete, budeme velmi rádi a jsme pøipraveni Vám tuto pomoc v pøípadì potøeby opìtovat.

Name:******
E-Mail:lidakroupkovaseznam.cz
Time:06/09/2011 at 6:06pm (UTC)
Message:neví nìkdo jmména klùkù z mladších žákù.???

Name:vacup
E-Mail:vacupseznam.cz
Time:05/18/2011 at 9:09am (UTC)
Message:Dobrý den,
chtìli bychom Vás pozvat na tøetí roèník turnaje v malé kopané mužù a starších pánù, který se uskuteèní 2. a 3. èervence 2011 v Námìšti nad Oslavou. Po dvou úspìšných roènících hraných pod názvem Ježek cup, mìníme název na VAcup. Více informací proè se zúèastnit letošního turnaje, informace ohlednì systému turnaje, ubytování a mnoho dalších vìcí se dozvíte na našich nových webových sránkách www.vacup.cz. Tìšíme se na Vaši úèast.

Name:KVASAR CUP 2011
E-Mail:kvasarcupseznam.cz
Time:04/24/2011 at 4:20am (UTC)
Message:Dobrý den,

ještì jednou si vás dovolujeme pozvat na celkovì již 6. roèník mezinárodního turnaje ŽEN v malé kopané „ KVASAR CUP 2011“

www.kvasarcup.borec.cz

Name:fkdobromìøice
E-Mail:gamacupseznam.cz
Time:04/12/2011 at 1:50pm (UTC)
Message:Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na IV. roèník turnaje v malé kopané GAMA CUP 2011.
Turnaj se koná 2. èervence 2011 na travnatých høištích v Dobromìøicích (okres Louny).
Pro vítìze je pøipravena finanèní prémie 10.000kè.
Vyhlášena a finanènì ohodnocena budou také mužstva na 2 a 3 místì, nejlepší støelec a brankáø turnaje.

Veškeré info o turnaji, vèetnì online pøihlášky, najdete na
http://www.gamacup.cz


Tìšíme se na shledanou
S pozdravem
Verner Pavel
manager FK Dobromìøice
tel. +420724 976 966
gamacup@seznam.cz
www.gamacup.cz

Jste náš 78076 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free