VČSA Ervěnice - fotbalový klub - Návštěvní kniha

 Name:
Your Email address:
Your message:

<-Back

 1  2  3 Continue -> 
Name:online sportovní manažer
Time:06/09/2012 at 7:09am (UTC)
Message:Zdravím,
Chci ti doporuèit skvìlou sportovní internetovou hru. Vedeš svùj vlastní tým (fotbalový, hokejový) a hraješ s ním proti reálným hráèùm z celého svìta. Nejlepší je, že se nedá koupit výhoda za peníze, hra je zdarma!!
Odkaz k registraci: http://www.powerplaymanager.com/r146024/

Name:Fanda
Time:03/05/2012 at 1:55pm (UTC)
Message:Doporuèuji: http://www.jistotahovorem.cz/hromadnyvzkaz2.html nová sportovní služba, tøeba Vám pomùže.

Name:JuniorFotbal.cz
E-Mail:projektJuniorFotbal.cz
Time:02/15/2012 at 12:01pm (UTC)
Message:nový web o mládežnickém fotbale JuniorFotbal.cz

Name:Martin
E-Mail:martyh.1111seznam.cz
Time:11/25/2011 at 11:04pm (UTC)
Message:Právì to šméèko se již pøipravuje,a to formou nátlaku na Baník Most a jeho diskreditaci. To je ten pravý dùvod proè jsou najednou podávána trestní oznámení na vedení Baníku Most a to za vìci staré cca 5 let. A o to se má postarat vedení mìsta

Name:coachsk
Time:11/24/2011 at 12:18pm (UTC)
Message:Musím naprosto souhlasit s Martinem. Samozøejmì, že jde o dìti. Jestli si nìkdo myslí, že když nìkdo se svým trenérem pøejde do jiného klubu tak se ihned zlepší tak je idealista. Podmínky budou urèitì lepší, protože se o nì pan K... postará (s radnicí za zády). Soutìž budou hrát stejnou, takže víc plusù zde zatím nevidím. O tom, že ve FŠ není návaznost na žákovskou kategorii je naprosto jasné. Budou tedy muse zaèít od okresního pøeboru (to je tedy pøedpoklad do budoucna!!!!) To vše pokud vedení neudìlá nìjaké šméèko na nìkoho a nezíská jinou soutìž. Ale i tak pøeji dìtem hodnì fotbalových úspìchù a trpìlivosti pøi cestování. a trenérùm dobré platové podmínky.

Name:coach. Z.S
Time:11/18/2011 at 11:42am (UTC)
Message:Pøátelé trocha pokory, tady pøece jde o malé dìti,kteøí se chtìjí zkvalitnit, dotahnout to výše èi èuchnout k tomu.Pøejte jim to.Vím oèem píšu.Já jim, trenérùm a rodièùm pøeji,aby vydrželi a držím jim palce.S pozdravem, kopané zdar Sadilek Zdenìk

Name:Budy
E-Mail:budyseznam.cz
Time:11/17/2011 at 4:35pm (UTC)
Message:FŠ mìstu mìsto FŠ.
Zajímalo by mì co tam budou dìlat kluci za rok,co budou hrát? Budou poslední rok v pøípravce...

Name:Martin
E-Mail:martyh.1111seznam.cz
Time:11/16/2011 at 6:37pm (UTC)
Message:FŠ je jeden velký podvod a sviòárna vùbec,jejich hlavní trenér se neštítí nièeho a za prachy udìlá vše.Od FAJM mìl veškerou podporu a dùvìru za kterou se odvdìèil tím že že ji podrazil. A jak se zachoval na zaèátku ,tak pokraèují dodnes. Smutné na tom je že v tom je zase a jen politika a konexe.Mìsto Most je absolutnì podporuje na 20 dìtí 1.500 000,-kè dotace. Pro FŠJM tj.250 dìtí ani koruna

Name:Míra
Time:11/16/2011 at 12:46pm (UTC)
Message:Je vhodné, aby již 7-8 letý jezdil 20 km. Každý talent by mìl jít za lepším. Je to vizitka i klubu.

Name:Petr Patka
E-Mail:p.papetrtiscali.cz
Time:11/15/2011 at 7:19pm (UTC)
Message:Jedna vìc je pøístup k pøestupùm a druhá vìc, èi spíše otázka " Zeptal se nìkdo,zda-li Ti kluci se jdou nauèit hrát fotbal od kvalitního trenéra,nebo budou jenom hrát fotbal nìkde ? „
Pøed necelým rokem jsme odešli z LoKo Chomutov a stejné emoce tam vládnou vùèi synovi i mnì,ale s odstupem èasu vím,že jsem udìlal dobøe.
Kdo nevidìl ve FŠ Most tréninky a pøístup trenérù,tak bude pouze nadávat a pomlouvat.
Každému bych doporuèil návštìvu tréninku a všimnul si i chování klukù mezi sebou i k okolí.


Jste náš 78076 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free